Likestilling - et forsøk på konstruktivitet

Når man har en problematisk situasjon synes jeg det fungerer best å prøve å finne alternative konstruktive løsninger. Klaging fører ingen steds hen, heller ikke angrep. Samarbeid og konstruktive forslag til tiltak er min oppskrift.

Runar Døving har i går og i dag satt igang en stor debatt (igjen) om likestillingskampen. Denne gangen mener han at det er behov for mannskamp og at mannen er systematisk undertrykket. (Relevante linker finnes i innlegget under - fyll gjerne på med flere). Han hevder menn er undertrykket og diskriminert i skolen, i helsevesenet i form av levealder, i forsvaret, i familien, i samlivet, i skilsmisser, i barnefordelingssaker og ved fødsler/aborter. Slike uttrykk for behov fra menn skal man ta på alvor. Det er unødvendig i et samfunn som Norge at noen skal føle seg undertrykket eller diskriminert.

Hvordan kan man så ta dette på alvor?
Hva kan man gjøre med det? Hvilke virkemidler vil bøte på denne følelsen? Døving roper på mannskamp. Javel, hva vil så en slik mannskamp løse?

For det første blander Døving sammen en hel rekke aspekter ved samfunnet som han ikke reflekterer noe videre over årsaker til eller virkninger av en eventuelt mannskamp. La meg prøve å ta dem for meg punkt for punkt:

Skolen:
Gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Er dette en form for diskriminering? Gir lærerne jenter bedre karakterer fordi de er jenter? Eller gir lærerne jentene de karakterene de skal ha, men gir guttene dårligere karakterer fordi de er gutter? Jeg tror ingen lærere med vilje forfordeler karakterer på denne måten. Det er et problem at flere gutter gjør det dårligere på skolen, men de gjør det ikke dårligere fordi jenter gjør det bedre. Vil det være bedre om jentene gjør det like dårlig? Nei. La oss heller forsøke å heve læringen til gutta slik at de tar jentene igjen i stedet for å dempe læringen til jentene.

Levealder:
Det er et faktum at menn lever kortere enn kvinner i Norge. Menn lever kortere enn kvinner i alle land, også i de land hvor man aldri har hatt noen form for likestilling. At menn lever kortere enn kvinner i Norge kan altså ikke være et resultat av undertrykking eller diskriminering fra kvinners side. BÅDE menn og kvinner lever lenger i Norge enn i de fleste andre land i verden. Det er heller ikke et resultat av likestillingspolitikk, men av helsepolitikk. Det er vel ikke et poeng å senke kvinners levealder med fem år for å utjevne forskjellen? Det appelleres heller til økt fokus på livsstil hos menn og ansvar for egen helse ved jevnlige legebesøk. En mannskamp mot kvinner vil ikke fjerne denne lille forskjellen på fem år gjennomsnittlig.

Forsvaret:
Døving vil at kvinner skal ut i krigen, mens gutter slipper - angivelig for å utjevne levealderstatistikken. Det har vel aldri vært like mange kvinner i forsvaret enn nå, så kvinnene er på full marsj inn dit også. På den annen side er det vel helst ønskelig å arbeide for fred, slik at ingen trenger å dra i krigen - verken kvinner eller menn.

Familie og samliv:
Døving hevder at kvinner overser den makten de besitter som hovedarbeidende i hjemmet og vil ha dem ut av hjemmet - helst ut i krigen - angivelig for å gi mannen tilgang til hus og barn. Det er nok riktig at det er mange kvinner som ikke så lett lar mannen slippe til hjemme, og det er mange menn som vegrer seg for å ta fatt på oppgaver hjemme. Men i stedet for å sende kvinner ut i krigen er det vel bedre å oppfordre til samarbeid? Man MÅ ikke gjøre like mye av det samme, men man kan fordele oppgavene i forhold til hvem som liker/ikke liker og eller er flinkest/ikke så flink til de ulike gjøremålene. Et eksempel kan være at den som ikke liker å vaske gulv tar seg av støvsugingen, mens den som ikke liker støvsuging vasker gulvet. Det blir samarbeid, rene hjem og fornøyde familiemedlemmer av slikt.

Barneomsorg:
Nå var det helt sikkert ikke husarbeidet Døving siktet til, men det hører jo med til hjemmet - spesielt dersom kvinner skal sendes ut. Å være hjemme med barna inkluderer nemlig ganske mye annet enn å skifte bleier på dem og pludre med dem. Samarbeidet her begynner å jevne seg ut, men det henger fortsatt igjen et tradisjonelt kjønnsrollemønster her. Dette mønsteret har menn en tendens til å akseptere i samlivet, men ikke nødvendigvis etter en skilsmisse. Det er denne skjevfordelingen av omsorgen internt i familien som oftest gir kvinner fordeler i barnefordelingssaker.

Her kan mannskamp helt klart ha noe for seg. Dersom menn i større grad tar del i omsorgen for barna mens man er i et ekteskap, vil de også ha større sjanser for å få omsorg for barna etter en skilsmisse. Det er ingen grunn til å tro at ikke menn er like gode omsorgspersoner som kvinner, derfor er det også helt nødvendig at menn kjemper for å ta del i omsorgen også innad i familien, ikke bare etter familien er "avsluttet".

Samarbeid blir imidlertid et nøkkelord også her. Det gavner verken menn eller barna å kaste kvinner ut av hjemmet. På sikt vil sikkert et fokus på samarbeid innad i familien også øke andelen av delt omsorg etter skilsmisse. Hvis begge foreldrene setter barnets behov først - foran sine egne, både økonomiske og personlige - og dermed klarer å skape en trygg hverdag for barna sammen eller adskilt, så er det det beste for barnet.

Fødsler/Abort:
Så kommer vi til det argumentet som herved påmeldes til Iskwews NM i snurrige resonnementer. Døving mener at man først har full likestilling når den som ønsker barnet har det avgjørende ordet om fødsel eller abort. En kvinne skal kunne tvinges til å føde barn dersom mannen ønsker det, eller mannen kan frasi seg økonomiske forpliktelser for barnet dersom han ikke ønsker det hvis kvinnen likevel bærer barnet frem.

Her finnes dessverre en kjensgjerning som man ikke kan gjøre så mye med, verken med mannskamp eller kvinnekamp. Det vil fortsatt være kvinner som blir gravide, og det vil fortsatt være kvinner som føder barn. Jeg er overbevist om at enhver kvinne som har vært gjennom en fødsel gladelig ville latt mannen ta seg av den biten hvis vi kunne ordne det slik at menn kan føde. Det lar seg imidlertid ikke gjøre, altså må man prøve å gjøre det beste ut av slik naturen er.

Hvis det virker som jeg spøker dette bort, så gjør jeg ikke det. Jeg synes det er et alvorlig tema og absolutt et tema som trenger debatt. I all enkelhet bør alle mennesker (dvs både kvinner og menn) kunne bestemme om de ønsker å bli foreldre eller ikke. Den letteste måten å kontrollere dette på er ved seksualadferd.

Dersom man ikke har sex, får man ikke barn. Dersom man har sex, kan det bli barn av det. Alle vet dette, og hvis man ikke visste det, så er det sant. Disse kjensgjerningene må man ta inn over seg og ta konsekvensen av. Dersom man ønsker barn bør man ideelt sett være enig med partneren sin om dette på forhånd - FØR man har sex. Dersom man ikke ønsker barn må man enten være seksuelt avholden eller bruke prevensjon. Det skjer likevel uhell og her kommer problematikken inn. Men det at det skjer uhell betyr ikke at vi kan fraskrive oss vårt eget ansvar for dømmekraft i våre seksualadferd - det må begynne der. Ansvar av begge kjønn og samarbeid mellom begge kjønn. Kan jeg driste meg til å si samarbeid og ansvar av alle individer?

I det uheldige tilfellet at et barn er unnfanget og man ikke blir enige om barnet er ønsket eller ikke er dette uhyre komplekst. Døving mener at den som ønsker barnet må ha det avgjørende ordet, at det må være sammenheng mellom plikter og rettigheter i forhold til et barn. I prinsippet høres dette flott ut, men det er nødvendig å forstå at det er en vesentlig forskjell på å kreve noen økonomisk ansvarlig for konsekvenser av sine handlinger og det å frata et menneske kontroll over egen kropp. Økonomiske forpliktelser er en ytre konsekvens av en handling man må ta ansvar for. Å tvinge et menneske til å oppgi bestemmelsesrett over egen kropp er derimot ikke en forpliktelse, men rendyrket tvang. I et tilfelle der en mann kan pålegge en kvinne å oppgi kontroll over egen kropp mot hennes vilje har vi absolutt ikke full likestilling, da har vi en situasjon av slaveri.

Kjønnskamp eller samarbeid?
Jeg er nemlig litt lei av angrep og hissige anklagelser fra skyttergravene med kvinner i den ene leiren og menn i den andre. Det er på tide vi møtes til forhandlingsbordet og blir enig om at vi er mennesker. Vi er mennesker på godt og vondt, med behov, friheter, plikter og rettigheter. Vi har dessverre to-tre kjensgjerninger vi ikke får gjort noe med, nemlig:

- Sex kan føre til barn
- Kvinner føder barn
- Menn lever kortere enn kvinner.

Ingen kjønnskamp vil rokke på disse tre. Resten av Døvings ankepunkter dreier seg mer om hvordan medmennesker skal kunne leve sammen i samfunnet, ikke om kjønnskamp. Det dreier seg om samarbeid og likeverd for alle individer - ikke bare uavhengig av kjønn, men også uavhengig av klasse, yrke, inntekt, etnisitet, religion, overbevisning, seksuell legning osv osv osv osv.

Mitt hovedpoeng er at man ikke får det bedre selv ved å rakke ned på andre, men vi kan alle skape et bedre samfunn dersom vi blir enige om å være mennesker, ikke først og fremst kjønnede, og at alle mennesker har ansvar for både seg selv og sitt forhold til andre mennesker - også de små menneskene, barna våre.
27 kommentarer

Samarbeid er en rød tråd som går igjennom hele dette innlegget. Og det er jeg selvsagt helt enig i; samarbeid er det beste. Der hvor det er samarbeid er det heller ingen problemer...Men problemet kommer inn der hvor det ikke er samarbeid. Derfor er det viktige spørsmål Døvig kommer med selv om jeg er svært uenig i mye av det han skriver i kronikken i Aftenposten.

Enig at det er viktige spørsmål Døving tar opp - og mitt spørsmål er: Hva kan man så gjøre med det? Det hjelper ikke menn slå tilbake kvinnene, her må det samarbeid til.Der det ikke er samarbeid er det problemet befinner seg - hva kan man så gjøre med det? Hvordan kan man få til samarbeid der det ikke eksisterer? For at mennesker - i alle kategorier - skal kunne leve sammen er vi avhengige av å få det til, ikke bare konstatere at vi har et problem. Hva kan løse problemet? Det er det aller viktigste spørsmålet.

Ahhh takk, tiqui. Dette var et veldig godt innlegg som fikk fokus tilbake på det det dreier seg om. Samarbeide og ikke skarpe fronterOg takk for gjennomgangen av abort-problemstillingen, den var helt på kornet, og veldig mye bedre enn det jeg klarte å kommentere i går.

Veldig, veldig bra skrevet, Tiqui. Jeg er imponert.:-)

Bare en liten kommentar til forsvaret (basert på egne erfaringer): Når jeg var på rekrutten for 4 år siden var vi i mitt kull 640-ish gutter og 3 jenter. Andelen kvinnelig befal og kvinner som tok utdannelsen den var større, dette var på Jørstadmoen hvor hærens ingeniørhøyskole ligger. Men andelen kvinner blant de som tok førstegangstjeneste var i mitt tilfelle minimalt. Og angående abortdebatten tror jeg Døving satte ting litt på spissen fordi han ser det som urettferdig at i det tilfelle et barn er unnfanget kan kun moren bestemme om det er ønsket eller ikke, faren må føye seg helt etter hennes vilje. Personlig er jeg ikke enig i at mannen burde kunne avskrive seg ansvaret for unnfangede barn, men så sitter jeg litt også på gjerdet angående hvorvidt kvinner burde kunne gjøre det.

En liten rettelse: Er ikke uenig i hvorvidt kvinner burde kunne ta abort, hvilket var hva jeg mente, men jeg hadde nok i de fleste tilfeller vært uenig i at de gjorde det. Skjønt det er en rettighet de selvfølgelig burde ha, og på ingen måte opp til meg å bestemme.

Hm, jeg syns du fleiper bort alle disse poengene til han døvingen. Virker som du tenker at daaaakar-daaaakar store sterke mennene, som er så undertrykt, og at du med andre ord er litt snurt på disse påstandene om undertrykte menn, fordi det lissom er kvinnenes domene (som alt annet), dette å være undertrykt. Særlig forslaget om å sende kvinner i krigen som kanonføde har mye for seg: Både jevner dette ut den aldersforskjellen som fins mellom menn og kvinner, og i tillegg vil det gi et ekstraeffekt i kampen mot overbefolkning, ettersom en død kvinne ikke føder unger.Det siste kan kanskje høres litt mer brutalt ut enn intendert her. Men krig er brutale greier, og noen må forsvare de kristne verdiene.

Ole: Det aller beste vil selvsagt være om alle folk var i stand til å ansvar for egen seksualadferd og bli enige på forhånd, men det er vel langt dit.Fehode: Jeg holder fortsatt en knapp på strategien om å jobbe for fred. Krig med hovedsaklig kvinner ville vel blitt syklubb og himling med øynene likevel. Spøk til side, jeg etterlyser konstruktive strategier for en løsning til det beste for mennesker i samfunnet, ikke bare for menn eller bare for kvinner. Har du noe konstruktivt å komme med?

Når det gjeld skulen så leste eg for ei tid tilbake at undervisninga gjerne blir lagt opp på ein måte som passar jentene best. Når det gjeld uro i klassen, så vert det slått ned på det som gutane står for fordi det er enklare å oppdage enn det jentene held på med - sjølv om jentene dreg det lengre ut i tid.Det var òg eit program på 60 minutes om dette, inkludert uheldige konsekvensar av ein 50-50-regel i idretten på skulane: Det var så lite interesse blant jentene, uansett idrett og kreative krumspring, at dei måtte kutta ut populære tiltak for gutane -- det kunne ikkje vera fleire gutar enn jenter...Det programmet viste òg til eit forsøk som vart gjort med å skilja gutar og jenter i ulike klassar, og la gutane få undervisning på deira premiss. Karakterane deira skaut i veret. Interessa òg, og uro i klassen gjekk like fort tilbake.Sjå òg på rulymob.com - ei pdf-bok som er svært USA-sentrert, men likevel. Er ei stund sidan eg har lest ho no, det kan godt hende det er noko å flira av der òg, men det som ligg til grunn er alvorleg nok.Den svenske dokumentaren "Kjønnskrigen" (gjekk vel i sommar på NRK?) viste jo òg ein god del usunne og diskriminerande haldningar til menn, haldningar med større omfang enn ein skulle tru.For å få bukt med problema, så må menn og kvinner kjempa i lag for det -- ikkje slik eg alt for ofte ser, at kvinner seier den kampen får menn ta åleine.

Svein Kåre: Du skriver:"For å få bukt med problema, så må menn og kvinner kjempa i lag for det -- ikkje slik eg alt for ofte ser, at kvinner seier den kampen får menn ta åleine."Dette er hovedpoenget i mitt innlegg - avslutt kjønnskampen og begynn en kamp for likeverd for alle mennesker - uavhengig av kjønn og alle andre kategorier vi måtte dele folk inn i. Samarbeid heller enn angrep er som sagt min oppskrift.

Tiqui, jeg tror at det til alle tider kommer til å finnes folk som ikke tar ansvar for seksuallivet sitt, i hvertfall for hvordan egne beslutninger påvirker andre. Folk vil heller ha seg som kaniner enn å ta ansvar for egne handlinger. Den holdningen har jeg i stor grad fra amerikanske filmer,serier, og selvfølgelig vg-debatt. :)

Ole: Å ikke ta ansvar for sin egen seksualadferd er også et valg - og uansett ønsket om ansvar eller ei, så har alle valg konsekvenser og følgene må vi bare ta. Ansvarsløse valg uten følger finnes dessverre ikke i denne verden.

Nei, det konstruktive her fra min side, det ligger i min påpekning av at Tiqui bare kimser av hele problemet fordi det får henne helt åpenbart er «feil»: Det er jo KVINNENE som er de undertrykte, haha. Døving tar feil, han har ikke fått med seg facit.Du kan ikke avfeie et formulert problemkompleks så overlegent og hardt som du gjør, Tiqui, og så forlange av dine lesere at VI skal være konstruktive. Du bør gå foran med et godt eksempel.

Fehode: Les posten en gang til. Når du har gjort det kan du lese poenget en gang til. Du tillegger meg meninger jeg ikke har og du påstår at jeg har meninger som jeg ikke har uttalt meg om.Innlegget fremmer konstruktive forslag til alternative virkemidler for å bøte på problemene i stedet for kjønnskamp. Jeg har ikke uttalt meg om noen er undertrykte, og jeg har heller ikke uttalt meg om noen facit. Tvert i mot er dette (som overskriften sier) et forsøk på konstruktivitet og heve perspektivene over kjønnskampen over til å finne løsninger.

Ein liten ting til, sånn reint generelt og ikkje retta mot nokon spesielt:Artikkelen til Døving blir kommentert fleire stadar, og eg ser at fleire latterleggjer eller bagatelliserar det han kjem med, eller bortforklarer ting og ufarleggjer dei, og der ligg eit problem. Før ein kan byrja å samarbeida om å løysa dei problema som finst når det gjeld likebehandling (eller mangel på sådan) så må ein ta inn over seg at det faktisk er ein del ting som må gjerast noko med. Ting ein gjerne ikkje tenkjer over til vanleg, men kanskje kritikklaust aksepterer at det berre er slik. Og kanskje litt dobbeltmoral som gjer at ein aksepterer langt meir av kvinner enn av menn, og at kvinner på fleire felt står friare enn menn?Ser ein litt rundt, så er det fleire menn som fortel om slik diskriminering, og som opplever at situasjonen blir verre for menn.Mykje kan kanskje oppfattast av andre som ubetydelege, uinteressante ting (kanskje fordi det er "ein kvinneting", eller dei sjølve ikkje har problem med det, eller er lært opp til og godtek at "ekte mannfolk" gjer ikkje slik og slik,) men det blir ikkje betre av å avvise desse problema som meir eller mindre ikkje-eksisterande? Begge kjønn gjer seg skuldige i det, altså, inkludert ovanfor sine eigne.For å greia å samarbeida, må ein altså sjå på kva som er problem, kvifor det er problem, og ikkje minst akseptere at det faktisk kan bli oppfatta som problem (og dermed vera det.) Berre sånn for å presisere kva det er eg tenkjer om det.

*strekker hånden i været og stemmer på Tiqui og Iskwew*

Svein Kåre: Ved å skrive: "For å greia å samarbeida, må ein altså sjå på kva som er problem, kvifor det er problem, og ikkje minst akseptere at det faktisk kan bli oppfatta som problem (og dermed vera det.) Berre sånn for å presisere kva det er eg tenkjer om det" viser du at vi er helt på bølgelengde. Spørsmålene Døving tar opp er viktig, men selv har han ikke vært i stand til å reflektere rundt _hvorfor_ det er et problem, _hvordan_ det har blitt sånn. Det er ankepunktet mot hans kronikk - den er for enkelt fremstilt som om likestillingen har gått for langt og at det er kvinners skyld at det finnes problemer for menn. Dette synes jeg at jeg har vist at ikke kan stemme. Deretter synes jeg at man skal ta hvert problem for seg, ikke blande sammen kortene, - finne årsaker og mulige løsninger, ta dem på alvor og samarbeide om å løse dem i stedet for å angripe hverandre.Det er et viktig poeng du kommer med om at begge kjønn gjør seg skyldig i å avfeie problemer uten å ta dem inn over seg - også overfor andre av sitt eget kjønn. Det tror jeg tyder på at problemene ikke først og fremst er et kjønnsproblem - men at skillelinjene i stedet går mellom andre typer grupper av mennesker. Hvis skillene ikke går mellom kjønn, så vil også kjønnskamp være fullstendig unyttig - da må man heller finne relevante løsninger for de aktuelle, konkrete problemene.Goodwill: Takk for støtte!

Sexy Sadie

Det er noe helvete hvor mye mannfolkene syter, hvor hen i helvete er det de ikke er forfordelt spør jeg heller.

Sadie: Noen menn syter, noen kvinner syter, dvs noen mennesker syter mer enn andre mennesker som ikke syter. Jeg tror ikke skillet går mellom kjønnene...

Mannfolkene er adskillig hurtigere enn kvinner til å syte og klage når ting går i deres disfavør. De er ikke som oss oppdratt til å tie og tåle.

Sexy Sadie: ???????? Hvis det er noe som blir sett på som manneideal så er det å tie og tåle. Dette er tredje bloggen (de andre er hjorten og prinsesse Lea) på 5 min hvor jeg ser deg skrive nedlatende og ensidig om menn. Hvis du ikke vil delta kontruktivt i debatten kan du vel like så godt holde deg unna?

Nei, hvorfor det?

Ole og Sadie: Den diskusjonen kan dere ta på kammerset. Tro hva som kan skje der - Lykke til! ;)

Tiqui: Du ønsker dem døde, begge to? O_o

Hva jeg ønsker er ikke relevant, Iversen, dessuten avhenger det selvsagt av kupp-spørsmålet er en realitet eller ikke. *oh, så lojal mot Iversen*Nei, jeg håpte kanskje en sexy Sadie kunne la Ole slippe unna tvangstankene på den søte asiatinnen. ;)

Reagerte på Døvigs artikkel, men han har et poeng i å faktisk ta opp spm om menn også på enkelte områder blir diskriminert. Jeg har f.eks flere venninner som mener at de 'har krav på' alle 12 månedene av svangerskapspermisjonen (som forhåpentligvis blir omdøpt til foreldrepermisjon snart). Dette ut fra et ståsted om at man har gått gravid i 9 måneder, og 'fortjener det'. Døvig på den annen side hadde mange feilopplysninger å komme med, når han sa at 5 uker var reservert mannen og resten kvinnen. Dette stemmer ikke. Man kan fordele det som man vil, men kvinnen kan ikke få de 5 ukene som er reservert mannen. Det sier seg selv at det meste praktiske, og beste for barnet er at moren er hjemme noen måneder til å begynne med. Noen mener og at opptil de første 6 månedene er barnet mer knyttet til moren pga biologi (barnet har faktisk ligget og vokst inne i oss i 9 måneder). Men jeg ser ingen grunn til at man ikke kan dele f.eks 50/50. Dette må partene bli enige seg imellom. Som oftest kommer man da til at mannen tar 5 uker, og kvinnen resten. Jeg skulle ønske flere menn tok (ble tillatt?) å ta mer permisjon. Dette skaper et mye sterkere bånd mellom far og barn.Når det gjelder barnefordeling etter samlivsbrudd kom og Døvig med en del usaklige kommentarer. Så fremt jeg husker riktig (så lenge etterpå) fremstilte han det som om kvinnen automatisk fikk omsorgsretten, og at man ikke burde se så mye på hva som er best for dama. etter barneloven er det faktisk 'barnets beste' som er vurderingstemaet i barnefordelingssaker som er oppe for retten. Mor får ofteste omsorg for de yngste barna, fordi de er mer knyttet til henne. Årsaken til dette er måten partene har fordelt fødselspermisjon og omsorgen for barna på. Mor har som regel tatt seg av hovedomsorgen for barna.Når barna blir litt eldre, kan ting endre seg. De får og mer og mer å si selv om hvem de vil bo hos.

Eh, faktisk viser studier at kvinnelige lærere gir gutter dårligere karakterer og jenter bedre karakterer enn uavhengige som ikke kjenner til kjønnet til den de retter prøven til:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102759/Why-boys-failing-grade-classroom-Lack-male-teachers-reason-according-new-study.html

Jeg har også sett flere studier som viser at mens jenter får bedre karakterer av lærerne sine så gjør gutter det nesten like bra på avgangseksamener hvor andre enn lærerne retter prøvene. Problemet er at for inntak til høyere utdanning er det som regel lærernes karakterer som teller mest, eller alt. Pelle billing har en rekke studier på sin blogg som viser dette i Sverige om du vil ha dokumentasjon.

Denne undersøkelsen dokumenterer hvordan svært unge gutter og jenter internaliserer samfunnets nedlatende syn på gutter og opphøyde syn på jenter og hvordan det påvirker karakterer:

http://www.bbc.co.uk/news/education-11151143

Som denne undersøkelsen viser så vil den leseopplæringen man brukte før 1970 tallet lede til at jentene leser litt bedre enn før og guttene leser mye bedre enn før, faktisk bedre enn jentene. Gutters dårlige leseresultater er derfor et resultat av en pedagogikk som diskriminerer dem:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmeduski/121/5020702.htm

Jeg så et program på tv for en stund siden om en skole i England som hadde klært å få guttene til å gjøre det akkurat like bra som jentene. Det de gjorde var å ikke fokusere på et tema mere enn 15 minutter fordi da gikk guttenes konsentrasjon ned og å sørge for at guttene var konsentrerte ved å gjevnlig stille dem spørsmål, mens de skulle høre på og de var veldig strenge med å overvvåke at lekser ble gjort. Det alene ledet til at guttene gjorde det like bra som jentene (jentene gjorde det akkurat like bra som før, mens guttene gjorde det bedre).

Visste du at menn får 50% lengre straff enn kvinner for den samme forbrytelsen? Dette er tilfelle både i England og USA. Presumtivt er det tilfelle mange andre steder også:

http://maskulistene.blogg.no/

http://www.pellebilling.se/2012/10/goda-nyheter-fran-tyskland-och-england/

Her har du litt sjokkerende informasjon om seksuelt misbruk av menn:

http://maskulistene.blogg.no/1345128498_menns_rettigheter_et_.html

Kvinner får i dag tilleggspoeng for å være kvinner ved over 130 studier. Men får det bare ved noe sånt som 2 eller 4. Dette på tross av at flere kvinner tar høyere utdannelse enn menn. Vil du påstå at det er noe annet enn håreisende grov diskriminering?

Hvis du vil lære mere så les disse bloggene:

http://www.pellebilling.se/blogg/

http://genusnytt.wordpress.com/

Les spesielt boken til Pär Ström som er en hel bok utelukkende fylt med eksempler på hvordan menn er diskriminert, VED LOV, i Sverige.

http://www.genderratic.com/

http://www.avoiceformen.com/

Her kan du se groteske eksempler på hvordan menn diskrimineres i forhold til samvær og familierett og hvordan feminister konsekvent jobber mot fedres rettigheter i familien:

http://www.fathersandfamilies.org/

Skriv en ny kommentar